Artikel 1 – Identiteit en toepassing

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten die met bedrijf Smakman gesloten worden, voor zover partijen daar niet uitdrukkelijk schriftelijk van afwijken. Met bedrijf Smakman wordt bedoelt de onderneming, gevestigd te Dijk 76, 1721 AG Broek op Langedijk, tel. +31 6 522 929 26, e-mailadres info@hoveniersbedrijfsmakman.nl, kvk nummer 70930686, rekeningnummer IBAN: NL 08 RABO 0327 4935 42 tnv Hoveniersbedrijf Smakman, hierna te noemen: “Smakman”. Voor een overeenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum en in ieder geval vanaf augustus 2020. Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden door bedrijf Smakman worden aangepast.

2. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle onderaannemers en derden die bij de overeenkomst betrokken worden.
3. De voorwaarden zoals inkoopvoorwaarden, algemene voorwaarden van de opdrachtgever of diens onderaannemers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – aanbod / offerte

1. Smakman is slechts aan een offerte gebonden indien deze binnen 30 dagen door de wederpartij schriftelijk wordt aanvaardt.
2. Afwijkingen van de opdracht bij het aanvaarden van de offerte kunnen worden als meerwerk en na acceptatie door Smakman in de opdracht worden opgenomen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Smakman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Prijzen in aanbiedingen en offertes zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Een overeenkomst komst eerst tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Smakman is ontvangen en uitdrukkelijk geaccepteerd.
6. Het aanbod vermeldt een indicatie wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering. 7. Smakman vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
8. De aanbiedingen en offertes van Smakman zijn vrijblijvend.

Artikel 3 – De overeenkomst

1. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht die opnieuw aanvaardt moet worden.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in de offerte, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Smakman niet.
3. Smakman is, behoudens toepasselijk dwingend recht, niet aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen of andere ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
4. De wederpartij informeert Smakman over de eventuele aanwezigheid van kabels, leidingen en ander materiaal ondergronds die niet beschadigd dient te worden.
5. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door partijen alleen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen.

Artikel 4 – Prijzen en leveringen

1. Alle prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de klant.
2. Smakman mag prijsstijgingen doorberekenen als Smakman kan aantonen dat tussen moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of materialen aanmerkelijk zijn gestegen.

3. Bovendien mag Smakman het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende is ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Smakman , dat in redelijkheid niet van Smakman mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

4. Is met opdrachtgever een vaste vergoeding overeengekomen dan zal deze vaste vergoeding slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden, diensten en materialen van Smakman . Eventuele werkzaamheden, diensten en materialen die in aanvulling of wijziging op bedoelde overeenkomst in opdracht van opdrachtgever door Smakman worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever verplicht direct na gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.
6. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Smakman moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Smakman geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Smakman niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en persoonlijke onmisbaarheid van de uitvoerende personen van Smakman als ook werkstakingen in het bedrijf van Smakman.

3. Smakman heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Smakman zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade door de andere partij.

5. Voor zover Smakman ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal nakomen, is Smakman gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 – Garanties

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Smakman. De ingebreke stelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Smakman in staat is adequaat te reageren.
2. Smakman garandeert op geleverde schuttingen, pergola’s en bouwwerken een garantietermijn welke minimaal gelijk is aan die van de fabrikant. De constructie blijft minimaal 12 maanden in stand. Smakman treft, op verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.

3. Smakman verstrekt gedurende een termijn van één groeiseizoen garantie op geplante meerjarige beplanting, niet zijnde bollen. Smakman treft, op verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van één groeiseizoen, zo mogelijk herstelmaatregelen. 4. Smakman verstrekt gedurende een termijn van één groeiseizoen garantie op beplanting welke is geleverd als boom. Smakman treft, op verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van één groeiseizoen, zo mogelijk herstelmaatregelen. Zo nodig vindt binnen de garantietermijn inboet op inboet plaats. Indien de boom voor vervanging in aanmerking komt, wordt een zelfde soort geleverd van minstens dezelfde hoogte en omvang als eerder geplaatst. 5. Smakman garandeert dat van de geplante bolgewassen 90% in bloei zal komen. Indien het eerst volgende bloeiseizoen na levering, minder dan 90% geen bloei vertoont, zal restitutie van de stukprijs volgens offerte van elke niet in bloei gekomen bol plaatsvinden.

6. Smakman garandeert dat de door hem aangelegde of ingezaaide gazons binnen zes maanden bestaan uit aaneengesloten zoden. Smakman treft, op verzoek van de klant, binnen een termijn van één groeiseizoen, zo mogelijk herstelmaatregelen.
7. Van genoemde garantiebepalingen en termijnen kan bij offerte geheel of gedeeltelijk worden afgeweken, behoudens wettelijke rechten. De garantiebepalingen blijven eveneens buiten toepassing op eenjarige en tweejarige planten en indien planten worden geleverd, waarvan Smakman op voorhand in de beplantingslijst heeft gemeld dat deze qua leefklimaat, standplaats, bodemgesteldheid of anderszins geen redelijke kans op langdurig overleven kunnen tegemoet zien. Invloeden van wild, (on)gedierte, ziekten, plagen, bodemverschuivingen, buitengewone waterstanden en zo genaamde inklink op veengronden, vallen eveneens buiten de garantie. Op vernielingen en schade van buitenaf, zoals brand, molest, hagel en storm met een windkracht van 8 of hoger, alsmede het niet door of vanwege de klant opvolgen van de verzorgingsvoorschriften welke door Smakman zijn verstrekt en het gebruik of gebruiken van het geleverde product voor doelen waarvoor het in rede niet is bestemd of waarvan de bestemming in de offerte is beperkt, worden eveneens van garanties uitgesloten, net als elke andere vorm van overmacht.

Artikel 7 – Betalingen

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 2 weken dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen zijn. De betalingstermijn is een fatale termijn. Het verzuim treedt van rechtswege in nadat de hiervoor genoemde termijn is verstreken. Indien de koper een consument is, dan treedt het verzuim eerst in nadat Smakman de koper een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

2. Indien de koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaald, treedt van rechtswege het verzuim in, en is de koper aan Smakman een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand dat de koper met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
3. Door koper gedane betalingen strekken, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

4. Onverminderd het vorenstaande is de koper aan Smakman verschuldigd alle kosten welke maakt tot inning van de aan Smakman verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Smakman om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Smakman voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

5. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden ook begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. Buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Als de koper een consument is, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld volgens de Wet Normering Incassokosten.

6. Koper verklaart zich er mee bekend dat Smakman gerechtigd is vorderingen op koper van haar en haar werkmaatschappijen te verrekenen met vorderingen van koper op haar en haar werkmaatschappijen, ofschoon koper en die betreffende werkmaatschappij van koper niet over en weer elkaar debiteur en crediteur zijn.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. Indien het door Smakman product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens wederpartij beperkt tot hetgeen in het Nederlands recht als dwingend recht wordt bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
2. Nimmer is Smakman aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 9– geschillen

1. Alle geschillen, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Smakman, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
2. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met Smakman zijn gesloten. Bij geschillen die ontstaan over de overeenkomsten gesloten met Smakman wordt eerst getracht onderling het geschil op te lossen alvorens het geschil aan de rechter voorgelegd wordt. Partijen bij de overeenkomst stellen zich hierbij actief op.

Artikel 10 – toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Smakman en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Download hier de algemene voorwaarden.